Dự án

Là một tổ chức quốc tế đi đầu về Di cư, IOM hoạt động cùng với người di cư và các chính phủ để đưa ra các đáp ứng nhân đạo đối với những thách thức về di cư ngày càng lớn của thời kỳ hiện nay.

Các hoạt động của IOM bao gồm một loạt các lĩnh vực: