Hỗ trợ các Hoạt động Định cư Nhân đạo của Chính phủ Hoa Kỳ

Thời gian: Đang triển khai

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Theo yêu cầu của Chính phủ Mỹ, IOM thực hiện các đánh giá sức khỏe đươc chính phủ ủy quyền và cung cấp sự hỗ trợ đi lại cho những người Việt Nam được chấp thuận định cư tại Hoa Kỳ trong khuôn khổ hoạt động này.