Hỗ trợ Tiến trình Colombo (Hội đàm cấp bộ trưởng về Quản lý Việc làm Ngoài nước và Lao động theo Hợp đồng cho các nước đi ở Châu Á)

Thời gian: Đang triển khai

Địa điểm: khu vực Châu Á

IOM tạo điều kiện cho các cuộc tham vấn Bộ trưởng (cũng như các cuộc tham vấn không chính thức dẫn đến những sự kiện này) tại đó các nước phái cử lao động:

  • Chia sẻ kinh nghiệm, bài học thu được và những thực tiễn tốt nhất về các chính sách việc làm ngoài nước và các phương pháp tiếp cận;
  • Tham vấn về những vấn đề mà người lao động ngoài nước, các quốc gia phái cử và các quốc gia tiếp nhận gặp phải;
  • Đề xuất các giải pháp thực tiễn vì cuộc sống tốt đẹp của lao động ngoài nước, đặc biệt là những nhóm người dễ bị tổn thương hơn;
  • Tối ưu hoá những lợi ích phát triển từ việc làm ngoài nước có tổ chức;
  • Tăng cường đối thoại với các quốc gia đến;
  • Rà soát và giám sát việc thực hiện các đề xuất và xác định các hành động tiếp theo.

Ngoài ra, trong khuôn khổ tiến trình này, IOM tổ chức các hội thảo về lao động di cư cho các quan chức chính phủ và các tổ chức, đồng thời cũng hỗ trợ các quan chức tham gia các hội thảo về các vấn đề liên quan trong khu vực và trên toàn thế giới. Một trong những hành động tiếp sau các khuyến nghị Bộ trưởng, năm 2007, IOM đã hỗ trợ 3 cơ quan xuất khẩu lao động tham gia hội thảo do IOM tổ chức tại Manila về Sắp xếp việc làm cho Người lao động tại Châu Á và Châu Âu.