Bộ phim 'This is not paradise' đã được trình chiếu tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Tp. HCM trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế về Di cư của IOM.

Vào ngày 28/03/2018, bộ phim 'This is not paradise' đã được trình chiếu tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Tp. HCM trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế về Di cư của IOM.

Sau buổi chiếu phim, các diễn giả từ IOM và Pacific Links đã thảo luận về người lao động di cư và các tổ chức phi chính phủ trong bộ phim, và mối liên hệ với tình hình lao động di cư tại Việt Nam. Các diễn giả đã chia sẻ các hiểu biết và kinh nghiệm về việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về lao động di cư và cách thức để bảo vệ họ. Khán giả đã thể hiện sự quan tâm và hứng thú với chủ đề này thông qua nhiều câu hỏi về việc làm thế nào để để nâng cao nhận thức của cộng động và bảo vệ người lao động di cư. Họ cũng đưa ra các câu hỏi về cách để tận dụng mạng xã hội nhằm thúc đẩy thông tin về di cư an toàn tới mọi người, và làm thế nào để họ có thể đóng góp cho hoạt động bảo vệ người di cư nói chung và người lao động di cư nói riêng.