Nghiên cứu về cách thức quy hoạch và triển khai các chương trình tái định cư do yếu tố môi trường và tác động đối với việc phát triển nông thôn tại địa phương

Thời gian: 33 tháng, từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017

Địa điểm: Sẽ được xác định

Nhà tài trợ / nguồn tài trợ: Quỹ Kế hoạch chung LHQ (UN OPF)

Đối tác thực hiện: Văn phòng Điều phối Chương trình Phát triển Nông thôn Mới - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNT)

Mô tả tóm tắt / Mục tiêu dự án: Nghiên cứu nằm trong khuôn khổ chương trình chung của LHQ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam triển khai “Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới” (còn gọi là chương trình ‘Tam Nông’).

Nghiên cứu của IOM nhằm đánh giá các mô hình tái định cư do ảnh hưởng của môi trường, tác động của các mô hình này đối với sự phát triển chung của cộng đồng, và khoảng cách giữa chính sách và thực hành trong quá trình tham vấn, quy hoạch và triển khai các dự án tái định cư. Nghiên cứu sẽ đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm tối ưu hóa tác động của các chương trình tái định cư đối với chương trình phát triển nông thôn.