Các ấn phẩm của chúng tôi

Knowledge - Attitute - Pratices survey of aspirant Vietnamese migrants

Knowledge - Attitute - Pratices survey of aspirant Vietnamese migrants

Tải về
Facebook Nghĩ trước Bước sau (Think before you go) tóm tắt Quý 1, 2021

Facebook Nghĩ trước Bước sau (Think before you go) tóm tắt Quý 1, 2021

Tải về
Tờ thông tin TMSV

Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” (gọi tắt là TMSV) là một nỗ lực hợp tác giữa các tổ chức quốc tế và các cơ quan chính phủ Việt Nam với mục tiêu giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của các cá nhân và cộng đồng đối với nô lệ thời hiện đại, trong đó bao gồm mua bán người.

Tải về