Sự kiện và số liệu (Toàn cầu)
migrants
1,7 triệu
trafficking
100.000
Covid
140
Fund
122

Thông qua bộ phận Quản lý di cư, IOM xây dựng hướng dẫn chính sách, các chiến lược toàn cầu; thiết lập tiêu chuẩn và kiểm soát chất lượng; và quản lý tri thức liên quan đến những lĩnh vực di cư chính, bao gồm lao động và di cư được tạo điều kiện, di cư và phát triển, chống mua bán người, trở về tự nguyện được hỗ trợ, sức khoẻ di cư, hỗ trợ cho những người di cư dễ bị tổn thương, nhập cư và quản lý biên giới, và nâng cao năng lực chung trong quản lý di cư.

Bên cạnh đó, bộ phận Quản lý di cư cũng quản lý Quỹ Phát triển IOM (IDF), chịu trách nhiệm rà soát, phê chuẩn và quản lý các dự án liên vùng và toàn cầu. Bộ phận này giám sát kỹ thuật liên quan đến việc rà soát dự án và giới thiệu các chuyên gia trong lĩnh vực, đồng thời cùng với bộ phận Hợp tác Quốc tế và Quan hệ đối tác chịu trách nhiệm duy trì mối quan hệ với đối tác chính phủ, đối tác đa phương và đối tác trong khu vực tư nhân.

Tại Việt Nam, IOM hỗ trợ quản lý di cư thông qua việc giúp đỡ người di cư hoà nhập tốt hơn và thúc đẩy việc ghi nhận và ủng hộ những đóng góp của người di cư tại cộng đồng tiếp nhận.