Thúc đẩy các chính sách di cư thân thiện với phát triển tại Việt Nam thông qua tăng cường cơ sở bằng chứng cho chính sách

Thời gian: từ 1 tháng 10 năm 2013 đến 30 tháng 9 năm 2016

Địa điểm: Việt Nam

Nguồn tài trợ / tài trợ: Quỹ Phát triển IOM

Đối tác thực hiện: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Mục tiêu / Mô tả tóm tắt dự án: Dự án nhằm thúc đẩy phát triển chính sách di cư thân thiện và nhất quán tại Việt Nam và tập trung vào việc tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ có trách nhiệm.

Trong những năm gần đây, hồ sơ di cư (MP) đã nổi lên như một công cụ thiết thực trong việc thúc đẩy quá trình giải quyết nhu cầu về một cách tiếp cận có hệ thống hơn, được điều phối một cách có cấu trúc và chặt chẽ đối với di cư và việc xây dựng chính sách và chương trình.

Dự án áp dụng cách tiếp cận đối với việc xây dựng báo cáo quốc gia về di cư thông qua xây dựng cơ chế tham vấn giứa các cơ quan chính phủ thích hợp về thu thập dữ liệu, và soạn thảo báo cáo này.

Một số hội thảo về các vấn đề chính sách di cư  nổi trội sẽ được tiến hành để giúp các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn với những thách thức trong tương lai và tăng cường kế hoạch hóa chính sách chiến lược và nhất quán về di cư trong chính phủ.