TMSV - Hội thảo - “Giới thiệu và bàn giải pháp thực hiện hiệu quả dự án đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại”