IOM đã chính thức trở thành một Tổ chức thành viên Liên Hợp Quốc

Năm 2016 không chỉ kỷ niệm 65 năm hình thành và hoạt động của IOM.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về Tỵ nạn và Di cư ở New York ngày 19/09/2016, IOM đã chính thức trở thành một Tổ chức thành viên trong khối Liên Hợp Quốc.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại http://refugeesmigrants.un.org và http://bit.ly/2cyjHPL