Lễ hội Phim toàn cầu về Di cư 2017

Lễ hội Phim toàn cầu về Di cư (diễn ra từ ngày 05 đến 18 tháng 12 năm 2017) sẽ mang đến những bộ phim phản ánh cả giấc mơ lẫn thử thách đối với người di cư – những đã và đang người rời quê hương để tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn và cũng để đóng góp cho cộng đồng mới của họ.

Hạn chót nộp đơn tham dự Lễ hội phim: 17 tháng 9 năm 2017. Mọi thông tin chi tiết về sự kiện xin tham khảo tại địa chỉ https://www.iom.int/global-migration-film-festival