Xây dựng mô hình tái hòa nhập Việt Nam

Thời gian: 1 năm

Địa điểm: An Giang

Một sự phát triển quan trọng trong những nỗ lực để bảo đảm sự hồi hương và tái hòa nhập của phụ nữ bị buôn bán có hiệu quả là chính sách của chính phủ có bao gồm việc tiếp thu các bài học kinh nghiệm của những tổ chức quốc tế và phi chính phủ ở Việt nam và toàn cầu.

Mục tiêu chính của dự án này là tiếp tục tạo ra và trình diễn mô hình hồi hương và tái hòa nhập mà đã được chứng minh là hiệu quả và chính phủ có thể sử dụng để mở rộng ra toàn quốc. Mô hình của dự án là Trung tâm đánh giá của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (DOLISA) tỉnh An Giang, nơi phụ nữ bị buôn bán có thể ở lại trong thời gian hai đến bốn tuần trong một môi trường an toàn và mang tính hỗ trợ và được đánh giá bởi các nhân viên chuyên nghiệp. Đánh giá sẽ bao gồm việc xác định liệu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất hay tinh thần có cần thiết, tìm hiểu về mục tiêu và kế hoạch trong tương lai của những phụ nữ này, và đánh giá sự quan tâm tới việc tham gia vào các hoạt động đào tạo nghề và các hoạt động hỗ trợ khác của họ.

Một yếu tố then chốt của dự án là việc xây dựng năng lực, với hỗ trợ kỹ thuật cho DOLISA và các cơ quan chính phủ khác bao gồm cả Hội Liên hiệp Phụ nữ, Y tế, Cảnh sát và Bộ đội Biên phòng.

Các kết quả cụ thể cần đạt được là:

  • Thiết lập một mô hình tái hòa nhập của Trung ương sử dụng cho toàn quốc;
  • Thành lập một cơ chế hoạt động cho tiếp nhận và tiếp tục chăm sóc những phụ nữ hồi hương với các nhà cung cấp dịch vụ ở các quốc gia đến và các cộng đồng gốc;
  • Thiết lập một mạng lưới chuyển tuyến cho tiếp nhận và tiếp tục chăm sóc những phụ nữ hồi hương với các nhà cung cấp dịch vụ ở các quốc gia đến và các cộng đồng gốc.