Dưới đây là những chiến dịch nổi bật đang được thực hiện bởi IOM trên toàn cầu. Xem thêm danh sách đầy đủ  ác chiến dịch và các sự kiện lớn đang diễn ra với sự tham gia của IOM.