Sự kiện và số liệu (Toàn cầu)
Migrants
281 triệu
Population
3,6%
Remittance
702 tỷ đô-la Mỹ
Workers
164 triệu

IOM thực hiện và hỗ trợ việc sản xuất và nghiên cứu dữ liệu nhằm hướng dẫn và cung cấp thông tin cho các chính sách cũng như thực hành về di cư. Các nghiên cứu được thiết kế nhằm nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động của IOM và đóng góp vào hiểu biết chung về các hình thái và quy trình di cư, cũng như mối quan hệ giữa nghiên cứu và chính sách và thực tiễn về di cư. Các nghiên cứu cũng góp phần trực tiếp vào vai trò của IOM với tư cách là đơn vị xuất bản những kết quả nghiên cứu ứng dụng, bao gồm những ấn phẩm đặc biệt của IOM: Báo cáo Di cư Thế giới, các bài viết được xuất bản trong Loạt nghiên cứu về di cư, và Hồ sơ Di cư của IOM.