Để có thêm thông tin chi tiết về các hoạt động liên quan đến IOM tại Việt Nam, vui lòng liên hệ hanoi@iom.int.

Trên toàn cầu, bộ phận Báo chí và Truyền thông hỗ trợ về những vấn đề liên quan đến truyền thông cho Trụ sở chính và các cơ quan đại diện của IOM trên toàn thế giới, đồng thời chịu trách nhiệm về quan hệ với báo giới. Sản phẩm chính của bộ phận này là thông cáo báo chí định kỳ hai tuần một lần, được truyền tải bằng lời nói từ Trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva vào sáng thứ Ba và thứ Sáu bởi người phát ngôn bộ phận Báo chí và Truyền thông. Các thông cáo báo chí này cũng được gửi qua hình thức trực tuyến từ cơ quan đại diện tại Manila tới báo giới, các chính phủ, các phái đoàn của IOM, và những người theo dõi. Chúng cũng được đăng tải trên website của IOM bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha. Bộ phận Báo chí và Truyền thông chịu trách nhiệm phản hồi những câu hỏi dành cho các thông cáo báo chí.