Tìm hiểu thêm về mối liên hệ giữa Di cư và Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững

Đưa chuột vào các biểu tượng của mỗi SDG để đọc thêm.

sdg Đọc thêm