Chống Buôn bán người tại Việt Nam thông qua Xây dựng năng lực và Hỗ trợ kỹ thuật cho Ban chỉ đạo quốc gia và Các cơ quan Thực thi pháp luật

Thời gian: 2 năm

Địa điểm: 6 tỉnh ở Việt Nam (Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, An Giang và Đồng Tháp)

Dự án này trợ giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện bốn hợp phần của Kế hoạch Hành động Quốc gia (NPA), đưa sự hỗ trợ và giúp đỡ nạn nhân vào Kế hoach hành động Quốc gia và xây dựng các cơ chế điều phối, theo dõi và đánh giá. Dự án cũng sẽ tập trung vào các hoạt động xây dựng năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật, hỗ trợ kỹ thuật cho các Đồn biên phòng ở 6 tỉnh và trợ giúp pháp luật cho những nạn nhân của buôn bán người. Nhóm đích của việc thực hiện NPA là Ban Chỉ đạo Quốc gia và các cơ quan được Ban CĐQG phân công. Sẽ có một quỹ nhỏ để động viên những ý tưởng sáng kiến từ các cơ quan cấp tỉnh. Các hoạt động xây dựng năng lực sẽ chủ yếu là tập huấn cho các viên chức biên phòng và cảnh sát tại 6 tỉnh biên giới. Để có thể cung cấp cho những nạn nhân của buôn bán người trở về từ nước ngoài sự trợ giúp và thông tin thích hợp, sáu đồn biên phòng sẽ được nâng cấp và trang bị những buồng phỏng vấn thân thiện cho nạn nhân và những trang thiết bị cần thiết khác.