Chuẩn bị ứng phó Đại dịch cho Người di cư và các Cộng đồng Tiếp nhận

Thời gian: Tháng 1 năm 2009 – tháng 12 năm 2009

Địa điểm: trên khắp Việt Nam

Với nguồn tài trợ từ Quỹ Trung ương cho các Hành động chống bệnh cúm (CFIA), mục tiêu tổng thể của dự án này là để đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ thiết yếu về xã hội, kinh tế và quản lý, và việc triển khai hiệu quả của viện trợ nhân đạo trong điều kiện đại dịch cho những người di cư và di biến động và các cộng đồng tiếp nhận họ. Dự án rút ra được các kết quả và các khuyến nghị từ các khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành và hành vi (KAPB), và các thảo luận nhóm tập trung giữa những người di cư và những cơ quan tham gia trong giai đoạn thực hiện thí điểm.

Dự án đã đạt được các mục tiêu sau:

  • Tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng khi đối mặt với một đại dịch được báo trước hay các mối đe dọa khác;
  • Tăng cường năng lực để đảm bảo các nhu cầu của người di cư được đề cập đến trong các kế hoạch chuẩn bị và đối phó với đại dịch;
  • Tiến hành hoạt động thông tin sẵn sàng đối phó đại dịch và các hoạt động huy động xã hội cho cộng đồng di dân, các tổ chức dân sự và các cơ quan quốc gia;
  • Tạo thuận lợi cho các thực tập mô phỏng nhằm kiểm tra các kế hoạch chuẩn bị đối phó thảm họa ở cấp huyện, cộng đồng và cấp hộ gia đình.