Chương trình Hỗ trợ cho các Hoạt động HIV và các Dự án Cơ sở hạ tầng

Thời gian: Tháng 8 năm 2007 – Tháng 6 năm 2009

Địa điểm: Việt Nam, Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng

Đường, cầu, nhà máy điện, đập thuỷ điện, sân bay, và đường sắt chỉ là một số ví dụ của các dự án cơ sở hạ tầng lớn đang được xây dựng ngày càng nhiều ở khắp Tiểu vùng sông Mê kông mở rộng (GMS). Những dự án cơ sở hạ tầng lớn này mang đến sự tăng trưởng và phát triển ấn tượng, và thu hút hàng nghìn công nhân lưu động đến những vùng thường là vùng xa và cách biệt, và đối mặt với nguy cơ lây nhiễm HIV ngày càng cao. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa di cư và HIV đã vượt ra ngoài phạm vi những người di cư để đến với các thành viên trong cả cộng đồng tiếp nhận di cư và cộng đồng xuất phát.

Mục đích của dự án này là nhằm tăng cường các hoạt động phòng chống HIV được thực hiện cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển thông qua một cơ sở dữ liệu và tài liệu hướng dẫn nguồn. Dự án đã thực hiện những hoạt động sau:

  • Xây dựng một tài liệu biên soạn và rà soát toàn diện, bao gồm thư mục có chú giải các tài liệu về can thiệp phòng chống HIV liên quan tới lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Rà soát bao gồm các tài liệu từ các cơ quan chương trình quốc tế và quốc gia và từ các lĩnh vực có liên quan chặt chẽ như nguy cơ HIV trong mối quan hệ với di biến động và di cư. Rà soát xem xét và tóm tắt các báo cáo dự án, bài báo, đánh giá và nghiên cứu về các hoạt động phòng chống HIV được thực hiện ở các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Tài liệu này có sẵn tại trang web www.hiv-infrastructure.info
  • Tạo ra một tài liệu hướng dẫn nguồn để sử dụng như một công cụ cho các chính phủ, cơ quan tài trợ, nhà thầu, các tổ chức phi chính phủ và những bên tham gia khác nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phòng chống HIV. Tài liệu hướng dẫn nguồn được cung cấp dưới hình thức văn bản, đĩa CD ROM và một trang web được cập nhật thường xuyên và có hệ thống.
  • Xây dựng một danh sách các hoạt động phòng chống HIV trong khu vực cơ sở hạ tầng, bao gồm cả thông tin chương trình chi tiết từ rất nhiều tổ chức.