Đánh giá Sức khỏe cho Người di cư

Thời gian: Hiện hành

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Là một phần của qui trình di cư, nhiều quốc gia yêu cầu người di cư phải được đánh giá sức khỏe trước khi đi. IOM tại Việt Nam là một cơ sở được chính phủ các nước Úc, Ca-na-đa, Niu-zi-lân, và Hoa Kỳ chỉ định để đánh giá khám sức khỏe cho người di cư.