IOM luôn tiên phong trong những nỗ lực hoạt động, nghiên cứu, chính sách và vận động nhằm đặt vấn đề di cư môi trường làm trung tâm của các mối quan tâm quốc gia, khu vực và quốc tế, với sự phối hợp của các nước thành viên, quan sát viên và các đối tác.

Di cư: Tích cực hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, mưa bão, hạn hán và nước biển dâng. Những hiện tượng này tác động rất lớn đến môi trường và sinh kế của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Những điều kiện môi trường bất lợi chắc chắn gây ảnh hưởng đến những hình thái di cư trên khắp đất nước. Các chương trình tái định cư của Chính phủ dành cho những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi suy thoái môi trường kể từ thập niên 1990, bên cạnh những con số về tổng số người lánh nạn trong nước do thảm hoạ thiên nhiên trong những năm gần đây (hơn 2 triệu người từ năm 2008 đến năm 2015) chính là những chỉ báo rõ ràng về mối quan hệ giữa di cư và môi trường ở Việt Nam.

Dự án đã hoàn thành