Giải quyết các Rủi ro và Nhu cầu của Người di cư dễ bị tổn thương trong Tiểu vùng Sông Mê Kông Mở rộng và Malaysia Giai đoạn 4: Từ Giảm thiểu Rủi ro đến Năng cao khả năng phục hồi

Thời gian: 12 tháng (2013 – 2014)

IOM Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố các cơ chế tái hòa nhập dựa trên cơ sở cộng đồng cho các nạn nhân của buôn bán người và những người di cư dễ bị tổn thương khác, và sẽ từng bước thể chế hóa mô hình can thiệp này trong các kế hoạch phòng-chống buôn bán người và các hệ thống hỗ trợ của chính phủ tại cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Dự án nhằm tăng cường năng lực của chính quyền địa phương để triển khai Thông tư liên Bộ mới về hỗ trợ nạn nhân thông qua:

Xây dựng các công cụ liên quan để nhân rộng mô hình tái hòa nhập trên cơ sở cộng đồng.
Vận động việc lồng ghép hỗ trợ nạn nhân vào các quy trình lập kế hoạch của tỉnh liên quan đến phòng chống buôn bán người.
Đánh giá so sánh các mô hình tái hòa nhập thí điểm trong ba tỉnh để thu thập thêm bằng chứng về hiệu quả của những mô hình này trong việc đáp ứng các loại hình di cư khác nhau.
Hỗ trợ tiếp tục cho các nhóm tự lực tại Huế.

Mục đích của dự án:Cải thiện khung pháp lý nhằm tạo điều kiện cho hỗ trợ nạn nhân và giúp tái hòa nhập, đặc biệt là những nạn nhân chưa được Luật phòng-chống mua bán người xác định rõ ràng.