Hồi hương và Tái hòa nhập Những người bị buôn bán và Phụ nữ Việt Nam dễ bị tổn thương khác tại Các quốc gia được lựa chọn thuộc Tiếu vùng sông Mê Kong, giai đoạn II

Thời gian: 4 năm

Địa điểm: Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc.

Dự án Tểu vùng sông Mê-Công mở rộng này nhằm thiết lập cơ chế hồi hương và tái hòa nhập xuyên biên giới mang tính hệ thống và bền vững cho những phụ nữ và trẻ em bị buôn bán trong khu vực. Hai hoạt động chính đang được thực hiện tại Việt Nam do các quỹ trong khu vực tài trợ nhằm:

  • Tạo thuận lợi cho việc hồi hương phụ nữ Việt Nam bị buôn bán từ Cămpuchia và Thái Lan cũng như từ các nước khác trong khu vực.
  • Làm việc với IOM Campuchia và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (DOLISA) Thành phố Hồ Chí Minh về việc hồi hương bền vững của trẻ em Campuchia chủ yếu đi ăn xin tại thành phố Hồ Chí Minh.