Nghị quyết về Sức khỏe Người di cư

Thời gian: Tháng 5 năm 2010 – tháng 5 năm 2013

Đối tác: Bô Y Tế

Di biến động và sức khỏe liên quan đến cấu trúc và những điều kiện của quá trình di cư do những yếu tố xã hội quyết định như nghèo đói, bóc lột, sự tách khỏi gia đình và vợ/chồng, sự tách khỏi những tiêu chuẩn xã hội và văn hóa. Cung cấp cho người di cư sự chăm sóc và điều trị là rất cần thiết vì những người di cư và di biến động thường bị kỳ thị hoặc lãng quên hoặc bởi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và sự thiếu kiến thức, hỗ trợ chương trình và dịch vụ, dẫn đến gia tăng mức độ hành vi nguy cơ.

IOM đề xuất dự án này để hỗ trợ Bô Y Tế khởi xướng các hoạt động liên quan đến người di cư và sức khỏe. Dự án có những mục đích sau:

Tăng cường năng lực cho Bô Y Tế trong việc công nhận tầm quan trọng của việc đạt đến các mục tiêu và chiến lược của Nghị quyết Sức khỏe Người di cư.
Đưa người di cư và di biến động vào các chương trình và chính sách y tế quốc gia.

Resources