Nghiên cứu Các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi HIV

Thời gian: Tháng 4 năm 2006 đến tháng 7 năm 2006

Địa điểm: Hành lang giao thông Bắc, Trung, Nam

Dự án nghiên cứu này đã được thực hiện trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi những dự án đường giao thông mới và cải tạo đường giao thông. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp định tính và định lượng để xác định:

  • Những con đường (giao thông) thay đổi tính rễ tổn thương đối với HIV của cộng đồng như thế nào;
  • Những con đường thay đổi hình mẫu di biến động và sự tiếp cận các dịch vụ như thế nào;
  • Hành vi mưu cầu sức khỏe.

Các kết quả nghiên cứu được sử dụng để phát triển một chương trình 8 phần nhằm khuyến khích những cộng đồng này tự bảo vệ mình tốt hơn chống lại vi-rút HIV. Những phim hoạt hình này đã trở thành một trong những công cụ được sử dụng trong các chiến lược truyền thông của dự án của IOM mang tiêu đề "Thích ứng hóa Các tài liệu truyền thông cho Phòng chống HIV ở các dự án cơ sở hạ tầng".