Nghiên cứu Định tính về Người di cư Tiêm chích Ma túy tại Hà Nội

Thời gian: Tháng 12 năm 2010 – tháng 8 năm 2011

Địa điểm: Hà Nội

Đối tác: Chi cục Phòng - Chống Tệ nạn Xã hội – Sở LĐ-TB-XH Hà Nội

Công tác phòng chống HIV, giảm hại và điều trị cho những người sử dụng ma túy là những can thiệp then chốt tại Việt Nam vì những người sử dụng ma túy tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn nhất trong những người nhiễm HIV. Vì các lý do khác nhau, người sử dụng ma túy khá di biến động và ngày càng nhiều số người di cư ra những vùng đô thị bắt đầu có sử dụng ma túy. Ngoài việc cố gắng giữ bí mật do kỳ thị, phân biệt đối xử, sự thi hành luật pháp đối với người sử dụng ma túy, di cư và di biến động làm cho việc tiếp cận với nhiều người sử dụng ma túy để cung cấp thông tin và dịch vụ chính xác và thích hợp trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, việc thiếu các dịch vụ thân thiện với người di cư và di biến động dẫn đến các hành vi nguy cơ tăng cao trong số những người di cư và di biến động sử dụng ma túy. Việc tiếp cận các dịch vụ điều trị cai nghiện, các bệnh lao, LTQĐTD và HIV là thiết yếu với những người di cư và di biến động.

Mục đích của dự án này là có được hiểu biết tốt hơn về các mẫu hình di cư, các hành vi sử dụng ma túy và tình dục không an toàn, các hành vi kiếm dịch vụ sức khỏe và hỗ trợ tâm lý xã hội của người tiêm chích ma túy di cư, cũng như để nhận biết những khó khăn trong việc tái hòa nhập cộng đồng của họ ở Hà Nội.