Nghiên cứu Kiến thức về HIV và Hành vi của Lao động di cư

Thời gian: Tháng 10 năm 2005 đến tháng 9 năm 2006

Địa điểm: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Lao động di cư ra nước ngoài là những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương với HIV. Những nước có lịch sử lâu dài về di cư lao động hiện nay thừa nhận rằng có một tỷ lệ người di cư trở về nước với HIV ngày càng tăng. Việc thiếu bảo vệ đối với HIV phần lớn là do nhận thức ít ỏi và hành vi sai trước khi đi nước ngoài. Lao động di cư từ Việt Nam đang ngày càng tăng và có nhiều trung tâm và địa điểm đào tạo được thành lập để đào tạo công nhân di cư.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) đã xây dựng kế hoạch 2004 - 2010 nhằm cung cấp đào tạo nghề nghiệp cho 70% lực lượng lao động di cư và kỳ vọng rằng số lao động di cư sẽ tăng gấp đôi trong khoảng thời gian đó. Số lao động di cư ra nước ngoài ngày càng tăng cùng nguy cơ lây nhiễm HIV và rủi ro lây truyền HIV khi trở về nước, cho chúng ta thấy sự cấp thiết để tiếp cận lao động di cư trước khi họ ra đi.

Dự án đã thực hiện nghiên cứu định tính và định lượng đối với các lao động di cư tại những trung tâm đào tạo ở Việt Nam và ở các văn phòng IOM tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá kiến thức và hành vi của họ đối với sự truyền nhiễm HIV, và xây dựng những tài liệu thông tin và giáo dục.