Phòng chống HIV tại Nơi làm việc và các Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ cho những người có (hành vi) Nguy cơ cao ở Việt Nam

Thời gian: Tháng 12 năm 2009 – tháng 3 năm 2010

Địa điểm: 7 tỉnh (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, An Giang, và Cần Thơ)

Để giúp những người lao động cải thiện kiến thức về phòng phống HIV, IOM đề xuất phát triển chương trình đào tạo HIV cho các giáo dục viên đồng đẳng trong 5 lĩnh vực: giao thông, xây dựng, mỏ, cơ sở vui chơi giải trí, và khu công nghiệp để tiến hành các hoạt dục truyền thông (IEC)/truyền thông thay đổi hành vi (BCC). Dự án này nhắm đến những người có hành vi nguy cơ cao bao gồm người tiêm chích ma túy, gái mại dâm và người lao động di cư.