Thông qua bộ phận Quản lý Biên giới và Nhập cư (IBM), IOM hỗ trợ các nước thành viên trong việc cải thiện chính sách, luật pháp, các hệ thống vận hành, nguồn nhân lực, và các cơ cấu hành chính và kỹ thuật cần thiết nhằm ứng phó hiệu quả hơn trước những thách thức đa dạng của việc quản lý biên giới và di cư. Các hoạt động của IBM nhất quán với cam kết thúc đẩy di cư và đi lại an toàn, hợp pháp và có trật tự.

Các hoạt động của IBM được thiết kế dựa trên quan hệ hợp tác với các chính phủ và các bên liên quan cùng đối thoại nhằm xác định nhu cầu, lĩnh vực ưu tiên, từ đó xây dựng và tiến hành những biện pháp can thiệp. Các hoạt động liên tục được phát triển nhằm đáp ứng những thách thức mới trong lĩnh vực di cư ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

IOM bắt đầu thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực quản lý biên giới và nhập cư tại Việt Nam từ năm 1987.

Các dự án và tập huấn đã thực hiện