Thích ứng hóa các Tài liệu Truyền thông về Phòng ngừa HIV trong Các dự án Cơ sở hạ tầng: Sử dụng Video về Di biến động An toàn và HIV/AIDS của IOM và Gói Hoạt động Kỹ năng sống

Thời gian: Tháng 11 năm 2007 – Tháng 12 năm 2007

Địa điểm: Hà Nội

Chiến lược của dự án này là trình diễn việc sử dụng Video về Di biến động An toàn và Phòng ngừa HIV và gói Kỹ năng sống có nhan đề "Vì tình yêu cuộc sống". Gói đào tạo kỹ năng này bao gồm một loạt đĩa DVD Video hoạt hình tám phần, ba áp-phích và tài liệu hướng dẫn các hoạt động kỹ năng sống về HIV và AIDS. Chương trình này được xây dựng với sự hợp tác của các đối tác quốc tế, chính phủ, và khu vực tư nhân hoạt động trong lĩnh vực di biến động và HIV.