Chiến dịch Nâng cao Năng lực và Truyền thông chống Đưa người Di cư Trái phép tại Việt Nam

Thời gian: 24 tháng, từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 2 năm 2018

Địa điểm:: Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình and Bình Thuận

Đối tác thực hiện: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH), Bộ Tư pháp

Nhà tài trợ / nguồn tài trợ: Chính phủ Canada

Mô tả tóm tắt / Mục tiêu dự án:  Dự án tập trung vào việc: nâng cao nhận thức trong xây dựng chính sách và pháp luật về những bất cập hiện tại trong các quy định pháp luật quốc gia về chống đưa người trái phép liên quan đến những tiêu chuẩn và khuyến nghị quốc tế để đảm bảo việc tuân thủ; nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn về phát hiện đưa người trái phép, các thủ tục và quy trình tiếp theo tại tuyến đầu về phòng chống đưa người trái phép; tăng cường hợp tác liên tỉnh và khu vực và sự giám sát của cộng đồng thông qua xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức.