Hoạt động của IOM trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tạo điều kiện cho di cư lao động an toàn, hợp pháp, có trật tự, và nâng cao năng lực của chính phủ nhằm quản lý hiệu quả di cư lao động
  • Tăng cường mối liên hệ giữa di cư và phát triển, đặc biệt thông qua sự tham gia của cộng đồng di cư trong các sáng kiến về phát triển
  • Hỗ trợ quá trình hoà nhập của người di cư và sự gắn kết xã hội trong các cộng đồng tiếp nhận

IOM Việt Nam tham gia triển khai các dự án:

Dự án đang diễn ra
Dự án đã hoàn thành

Nội dung liên quan