Giải quyết nạn Buôn bán người trong nước và Buôn bán người vì mục đích Cưỡng bức và Bóc lột lao động ở Việt Nam

Thời gian: Tháng 9 năm 2010 – Tháng 9 năm 2012

Địa điểm: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Đối tác: Bộ Công An, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội LH Phụ nữ

Chính phủ Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia phòng chống tội phạm Buôn bán người thông qua nâng cao nhận thức về buôn bán người cho các cán bộ Bộ ngành cũng như toàn xã, tăng cường công tác truy tố xét xử và hỗ trợ cho nạn nhân bị buôn bán, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên những nỗ lực quốc gia về phòng chống buôn bán người chưa nhận thức được các hình thái khác đang nổi lên của loại tội phạm naỳ như buôn bán người trong nước và buôn bán người vì mục đích cưỡng bức và bóc lột lao động bắt nguồn từ khuynh hướng có chiều hướng gia tăng là người dân rời khỏi những khu vực nông thôn để tìm kiếm các cơ hội việc làm và thu nhập cao hơn.

Dự án này nhằm hỗ trợ các Bộ ngành Chính phủ và Hội LH Phụ nữ khuyến khích việc nhận thức hình thức buôn bán người trong nước và buôn bán người vì mục đích cưỡng bức và bóc lột lao động và vận động việc đưa các hình thức buôn bán người này vào các chính sách của Chính phủ.

Các mục tiêu dự án cần đạt được bao gồm:

Tăng cường chính sách và luật pháp nhằm ngăn ngừa buôn bán người trong nước và buôn bán người vì mục đích cưỡng bức và bóc lột lao động, cung cấp các hình thức bảo vệ phù hợp và thúc đẩy di cư an toàn.
Xây dựng năng lực cho việc thực hiện chương trình thông qua các thực tiễn và chính sách hiệu quả.