Hồi hương và Tái hòa nhập Toàn diện thông qua Quan hệ đối tác và Cộng tác

Thời gian: 3 năm

Địa điểm: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Việt Nam nhận thấy buôn bán người là một mối quan tâm xã hội rất quan trọng và đã xây dựng được một Kế hoạch Hành động Quốc gia, cũng như nghị định của chính phủ giao trách nhiệm trong việc hồi hương và tái hòa nhập. Chính phủ đồng thời cũng thấy tầm quan trọng của việc kết hợp chặt chẽ các mô hình thành công và việc học hỏi từ kinh nghiệm của các tổ chức khác. Do đó IOM dự kiến sử dụng kinh nghiệm của mình cũng như kinh nghiệm của các tổ chức khác tại Việt Nam để hỗ trợ chính phủ thực hiện một cơ chế hồi hương và tái hòa nhập toàn diện. Điều này đòi hỏi có sự hỗ trợ và tham gia mạnh mẽ từ chính quyền trung ương để duy trì được mức độ bao phủ và tính bền vững ở cấp độ quốc gia. Cơ chế hồi hương và tái hòa nhập sẽ dựa trên mạng lưới tái hòa nhập, sự phát triển các hệ thống tại các trung tâm đánh giá, sự cung cấp hỗ trợ về tâm lý xã hội thông qua tư vấn, kinh nghiệm của IOM về các nhóm tự lực, và các mô-đun tập huấn do IOM và Vụ Dân số, Người tị nạn và Di cư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (PRM) xây dựng.

Mục tiêu của dự án này nhằm:

  • Nâng cao sự hiểu biết về hồi hương và tái hòa nhập hiệu quả những phụ nữ bị buôn bán trong khu vực, và phân tích những khoảng trống trong các tiếp cận hiện hành
  • Thiết lập và trình diễn một cơ chế hiệu quả, bảo mật và không phán xét để xác định và hỗ trợ các phụ nữ bị buôn bán
  • Cùng làm việc với những tổ chức khác tham gia trong công tác tái hòa nhập để cung cấp những dịch vụ liên quan và thích hợp thông qua đánh giá nguy cơ, và cung cấp đào tạo về kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý xã hội và chữa trị sức khỏe tâm thần
  • Xây dựng bằng chứng của việc lập chương trình hiệu quả thông qua quan hệ đối tác và sự hỗ trợ của các địa bàn thực hiện dự án.