Mô hình tái hòa nhập quốc gia hiệu quả - Tiếp tục những hoạt động đang thực hiện

Thời gian: 2 năm

Địa điểm: Suốt Việt Nam (với mô hình trình diễn tiếp tục ở An Giang, Bắc Giang và Lào Cai))

Đối tác: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA

Trong năm 2008, đã có ba dự án tại Lào Cai, Bắc Giang và tỉnh An Giang hỗ trợ các nỗ lực cấp tỉnh về chống buôn bán người và việc phát triển các trung tâm đánh giá nhằm cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ bị buôn bán và cung cấp cho Bộ LĐTBXH bằng chứng về các thực tế hiệu quả. Các họat động của những dự án này đã xác định rằng các trung tâm đánh giá đã bắt đầu có những tác động lên cuộc sống của phụ nữ hồi hương, nhưng những hỗ trợ tiếp tục là cần thiết để xây dựng năng lực của họ, đặc biệt là môi trường không phán xét, an toàn, và quản lý các hoạt động then chốt như tư vấn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý xã hội, và các cơ hội việc làm.

Ba mục tiêu của dự án là:

  • Xây dựnh một mô hình tái hòa nhậptoàn diện và thực tế mà có thể áp dụng cho việc nhân rộng ra toàn quốc
  • Xác định một mô hình hợp tác với Bộ LĐTBXH, và tăng cường vai trò điều phối của nó, để chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong tương lai
  • Hỗ trợ xây dựng chính sách và pháp luật, đặc biệt là giai đoạn mới của Kế hoạch hành động quốc gia về buôn bán người.