Mở rộng và Thúc đẩy Hỗ trợ Tái hòa nhập trên cơ sở Cộng đồng đối với những Nạn nhân Việt Nam bị mua bán

Thời gian: 24 tháng (2013-2015)

Việt Nam vừa là nguồn cung, vừa là đích đến của đàn ông, phụ nữ và trẻ em mà là nạn nhân của mua bán người. Năm 2011, Chính phủ đưa ra đạo luật mới về phòng chống mua bán người và Kế hoạch hành động Quốc gia 5 năm (NPA), đánh dấu sự cam kết của Việt Nam trong việc tăng cường điều tra và truy tố các trường hợp mua bán người, cũng như xác định và bảo vệ nạn nhân.

Mục tiêu tổng thể của dự án là hỗ trợ việc thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia trong nhận ra những nhu cầu đặc biệt của nạn nhân nam bị mua bán, đặc biệt là trong lĩnh vực hồi hương và tái hòa nhập. Mục tiêu cụ thể là để hỗ trợ việc đưa mô hình tái hòa nhập trên cơ sở cộng đồng mang tính nhạy cảm giới vào các cơ chế bảo trợ xã hội chủ đạo của Việt Nam.

Để đạt được những mục tiêu này, IOM sẽ hợp tác với UNICEF để thúc đẩy những hoạt động đã triển khai và thực hiện các hoạt động đánh giá, thẩm định và thể chế hóa mới. Dự án sẽ tìm cách trình diễn các giá trị và tính hiệu quả của các mô hình tái hòa nhập trên cơ sở cộng đồng trong việc hỗ trợ các nạn nhân nam giới bị mua bán ở Việt Nam. Dự án này nhằm mục đích thúc đẩy các dịch vụ dễ tiếp cận để nâng cao phúc lợi của những nạn nhân của bị mua bán.