Rà soát Chính sách về Di biến động và HIV

Thời gian: tháng 7 năm 2005 – tháng 6 năm 2008

Địa điểm: Hà Nội

Các chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ địa phương, và các tổ chức tài chính đã có các báo cáo ngày càng tăng lên về nguy cơ tổn thương đối với HIV tại các địa phương và nơi làm việc mà thu hút và là nơi cư trú của người di cư và di biến động. Rất cần thiết yếu để hiểu biết về luật và chính sách ảnh hưởng tới các cộng động này và việc thực hiện cũng như thực thi các luật và chính sách này.

Tự rà soát Chính sách Quốc gia là công cụ để các Chính phủ khu vực Đông Nam Á và Các tỉnh Nam Trung Quốc so sánh sự phù hợp về chính sách của mình với các thỏa thuận quốc tế, khu vực, liên chính phủ và địa phương liên quan tới người di cư, dân di biến động và HIV, AIDS. Hợp tác với Chương trình HIV/AIDS khu vực Đông-Nam châu Á của Canada (CSEARHAP), IOM đã thực hiện, xuất bản và phân phát Báo cáo Tự đánh giá Quốc gia về Chính sách liên quan tới Di biến động và Giảm thiểu Tổn thương HIV tại Việt Nam, năm 2005.

Sau 2005, công cụ tự đánh giá đã được sửa và cập nhật sau khi nhận được phản hồi từ các cơ quan tham gia cấp quốc gia và khu vực. Với sự giúp đỡ kỹ thuật từ Nhóm đặc nhiệm Khu vực của LHQ về Di biến động và Giảm thiểu Tổn thương HIV (UNRTF), IOM đã sử dụng công cụ đã được cập nhật để tiến hành Tự đánh giá Chính sách Việt Nam 2008 để xác định những tiến bộ đã được thực hiện từ 2005 trong bốn lĩnh vực chính sách: Các thỏa thuận khu vực và quôc tế; Điều phối quốc gia và Lập kế hoạch; Phòng ngừa, điều trị, chăn sóc và hỗ trợ; và Giảm thiểu tổn thương. Báo cáo năm 2008 cũng bao gồm tóm tắt những khuyến nghị của những người được phỏng vấn khi tiến hành đánh giá.