Tăng cường năng lực chính phủ để hỗ trợ người di cư dễ bị tổn thương ở khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông Mở rộng và Malaysia

Thời gian: 12 tháng (2015 - 2016)

Địa điểm: tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Đối tác thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

Nhà tài trợ / nguồn tài trợ: Ủy ban Dân số, Người tị nạn, và Di cư của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (PRM)

Mô tả tóm tắt / Mục tiêu dự án: Mục tiêu tổng thể của dự án nhằm góp phần nâng cao phúc lợi và giải quyết các nhu cầu bảo vệ của người di cư dễ bị tổn thương trong Tiểu vùng sông Mê Kông Mở rộng và Malaysia. Dự án nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:

  • Thúc đẩy di cư an toàn và hợp pháp, và giảm tình trạng bóc lột đối với người di cư ở Việt Nam
  • Cải thiện các cơ chế pháp lý hành chính để thúc đẩy việc bảo vệ các quyền của người di cư dễ bị tổn thương
  • Tăng khả năng tiếp cận tới các dịch vụ hỗ trợ cho người di cư dễ bị tổn thương và nạn nhân của buôn bán người

Dự án này là một phần của dự án tiểu khu vực do PRM tài trợ.

Nhận thức được sự thiếu hiểu biết về các hành vi di cư an toàn và dịch vụ cho những nạn nhân trở về ở các tỉnh có nhiều lao động di cư, IOM Việt Nam đề xuất để mở rộng trọng tâm dự án từ nạn nhân bị buôn bán thành người di cư dễ bị tổn thương nói chung, ở giai đoạn trước khi đi và trong quá trình tái hòa nhập, thông qua việc thành lập cơ chế dựa vào cộng đồng và được chính phủ hỗ trợ, Văn phòng hỗ trợ lao động ngoài nước (MRC) ở Nghệ An, một tỉnh gửi lao động di cư lớn.

Đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy di cư hợp pháp và an toàn, cùng việc giảm bóc lột với người di cư ở Việt Nam.