Xây dựng Năng lực Toàn diện nhằm Đấu tranh chống Đưa người Trái phép Việt Nam

Thời gian: 20 tháng (2013 – 2015)

Ở cấp độ chính sách quốc gia Việt Nam, đưa người di cư trái phép vẫn còn là một khái niệm chưa được nghiên cứu rộng rãi. Tại các tuyến biên giới, các cán bộ xuất-nhập cảnh và biên phòng thường thiếu năng lực để đấu tranh hiệu quả với nạn đưa người di cư trái phép, phần lớn là do thiếu hiểu biết về các phương pháp đưa người và không quen với các phương tiện hiệu quả để phát hiện và điều tra các hoạt động đưa người trái phép.

“Xây dựng Năng lực Toàn diện để Đấu tranh chống Đưa người Trái phép tại Việt Nam” sẽ giải quyết yêu cầu quản lý hiệu quả các dòng di cư hợp pháp và bất hợp pháp đa dạng ngày càng tăng của Việt Nam thông qua giải quyết hai nhu cầu đặc trưng – một là ở cấp độ quản lý chiến lược, và một là ở cấp độ triển khai thực tiễn.

Dự án bao gồm hai hợp phần chính nhằm năng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách cao cấp và trung cấp, và các cán bộ xuất nhập cảnh và biên phòng. Hợp phần 1 sẽ bao gồm các hoạt động nâng cao kiến thức kĩ thuật cho các cán bộ hoạch định chính sách giúp nâng cao năng lực xây dựng các chính sách phòng-chống đưa người trái phép hiệu quả. Hợp phần 2 sẽ liên quan đến việc xây dựng các công cụ đào tạo và các khóa tập huấn về các kĩ thuật chống đưa người trái phép. Hợp phần thứ ba sẽ kết nối những kinh nghiệm từ tất cả các hoạt động của dự án và tìm cách vạch ra các hướng đi tương lai cho các nhà hoạch định chính sách.